Kallelse till Årsmöte

Du är härmed kallad till VWHK:s årsmöte den 10 mars 2024 kl. 12:00

Nytt för i år är att mötet är ett hybridmöte vilket innebär att vi primärt träffas digitalt men vi kommer även att finnas fysiskt på plats i i MHS lokaler på Polygonvägen 19 i Arninge, se karta nedan.

Länk samt instruktioner för att kunna ansluta sig till det digitala mötet publiceras på hemsidan vwhk.se senast den 25 februari. För att kunna nå möteslänken behöver ni logga in som medlem på hemsidan med ert medlemsnummer den 10:e mars, detta för att säkerställa att det är endast våra medlemmar som är med och röstar i årsmötet. Viktigt att ni redan nu kontrollerar att ni kan logga in i medlemsdelen på hemsidan. Som digital mötesteknik nyttjar vi Microsoft Teams där VWHK har ett abonnemang och det finns inga krav på att ladda ned någon programvara lokalt i er egen telefon, surfplatta eller dator, man kan nyttja en modern webbläsare så som Microsoft Edge eller Google Chrome för mötet.

Följande punkter kommer att tas upp på mötet.

1       Mötets öppnande.

2       Fastställande av dagordning.

3       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

5       Årsmötets stadgeenliga utlysande.

6       Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

7       Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

8       Presentation av budget för kommande verksamhetsår

9       Motioner till årsmötet.

10     Val av styrelse samt suppleant/er för kommande verksamhetsår.

11     Val av två revisorer för kommande verksamhetsår.

12     Övriga frågor.

13     Mötets avslutande.

Vi bjuder på fika.

Styrelsen


Klicka här för att komma tillbaka till Evenemangskalendern.