Kallelse till Årsmöte

Du är härmed kallad till VWHK:s årsmöte den 16 april 2022 kl. 12:00 i Arninge.

Arninge ligger norr om Stockholm och vi kommer att vara i MHS lokaler på Polygonvägen 19 i Täby. Lokalen ligger i närheten av K-Rauta och Flinks Järn.

Se bifogade karta nedan

Följande punkter kommer att tas upp på mötet.

1     Mötets öppnande.

2     Fastställande av dagordning.

3     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

5     Årsmötets stadgeenliga utlysande.

6     Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

7     Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

8     Presentation av budget för kommande verksamhetsår

9     Motioner till årsmötet.

10   Val av styrelse samt suppleant/er för kommande verksamhetsår.

11   Val av två revisorer för kommande verksamhetsår.

12   Övriga frågor.

13   Mötets avslutande.

Vi bjuder på fika.

Styrelsen


Klicka här för att komma tillbaka till Evenemangskalendern.