Stadgar för Volkswagenhistoriska klubben
Enligt allmänt medlemsmöte i Haninge 2017-04-29

§ 1.   Klubbens namn.
         Volkswagenhistoriska klubben, förkortat VWHK.

 § 2.  Klubbens mål och inriktning.
         VWHK är en ideell sammanslutning som utan ekonomiska intressen och i en kulturbeva­rande anda främjar bevarande och
         användande av fordon av Volkswagen-ursprung som har passerat veteranbilsgränsen, d.v.s. 30 år. Fordonens skick och utseende är
         upp till den enskilde medlemmen. VWHK:s kärna är dock äldre originalfordon där klubben har kun­skapen i form av dokumentation
        
och ett stort kontaktnät.  

§ 3.   Klubbens verksamhet:
         A     Klubben ska främja dokumentation om Volkswagen och Volkswagens historia. Dess­utom ska klubben sprida teknisk kunskap om
                 Volkswagen.
         B     Klubben ska anordna och/eller besöka träffar där klubbens medlemmar och andra intresserade kan umgås. Eftersom klubben är
                rikstäckande bör träffarna anord­nas eller besökas i olika delar av landet och gärna i samverkan med andra klubbar.
         C    Publikationer:
         C1. Klubben skall ge ut en klubbtidning, Folkvagnen, med minst fyra nummer per år som ger information om klubbens

              verksamhet mm.
         C2. Klubben skall även tillhandahålla en medlems- och fordonsmatrikel. För att registrera ett fordon i medlemsmatrikeln krävs att
                dess ålder inte understiger 30 år.
         D    Klubben kan bedriva försäljning av VW-relaterade artiklar i syfte att marknadsföra klubben och dess verksamhet

§ 4.   Medlemskap.
         Endast person som vill verka i enlighet med klubbens mål och inriktning kan bli medlem i Volkswagenhistoriska klubben. Årsmötet
         kan utse särskilt förtjänt person till heders­medlem i klubben. Förslag på hedersmedlem kan lämnas av styrelsen eller enskild
         med­lem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.  

         Familjemedlemskap kan erhållas för personer bosatta på samma adress som ordinarie medlem. Familjemedlem likställs på alla
         punkter med ordinarie medlem men berättigar inte till utskick av någon av klubbens publikationer.

§ 5.  Medlemsregister.
        Klubben förbehåller sig rätten att spara information om medlemmarnas adressuppgifter samt deras fordon i dataregister för att
       
underlätta administration, utskick av klubbtidning, sammanställning av matrikel och annan information. Uppgifterna får endast
        användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av klubbens registeransvarige som ut­ses av styrelsen.

§ 6.  Uteslutning.
        Styrelsen äger rätt att utesluta medlemmar som inte följer klubbens mål och inriktning.

§ 7.  Medlemsavgift.
        Medlemsavgiften bestäms av styrelsen och skall vara betald senast en månad efter att in­betalningskort har utskickats eller annan
        information gått ut till medlemmarna. Ej inbe­tald medlemsavgift innebär utträde ur klubben. Medlemsavgift för ny medlem erlagd efter
        15 september gäller även för det följande kalenderåret. Medlem som begär utträde ur klubben får ej medlemsavgiften åter.
        Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Styrelseledamöter som deltar aktivt i styrelsens arbete är befriade från medlemsavgift.
        Huruvida ledamöter deltar aktivt eller ej i arbetet avgörs av ordföranden. Familjemed­lemskap innebär reducerad avgift.

§ 8.   Verksamhetsår och räkenskapsår.
         Verksamhets- och räkenskapsåret löper mellan första januari och sista december.

§ 9.   Årsmöte.
         Årsmöte skall hållas senast den sista april.
         Kallelse sändes till medlemmarna senast tre (3) veckor före årsmötet.
         Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.

         Följande punkter skall tas upp av årsmötet:
           1. Mötets öppnande.
           2. Fastställande av dagordning.
           3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
           4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
           5. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
           6. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
           7. Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
           8. Presentation av budget för kommande verksamhetsår
           9. Motioner till årsmötet.
         10. Val av styrelse samt suppleant/er för kommande verksamhetsår.
         11. Val av två revisorer för kommande verksamhetsår.
         12. Val av valberedningsledamot för kommande verksamhetsår.
         13. Övriga frågor.
         14. Mötets avslutande.

       Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel 
       majoritet. Mötets ordförande har utslagsröst.

§ 10. Allmänt medlemsmöte.
         Allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 1/20 av klubbens medlemmar så påkallar. 
         Styrelsen är skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Beträffande kallelse till mötet,
         frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmöte är stadgat. Till kallelse till allmänt medlemsmöte skall
         fogas dagordning och eventuella skriftliga motio­ner till mötet.

§ 11. Styrelse och valberedning.
         Klubbens styrelse skall bestå av: Ordförande, Sekreterare, Klubbmästare, Kassör, Leda­mot tillika vice klubbmästare,
         två (2) Ledamöter samt Suppleant/er.
        
Jämna år väljs: Klubbmästare, Kassör, Ledamot 1 samt Ledamot 2 på två år.
        
Ojämna år väljs: Ordförande, Sekreterare, Ledamot/vice klubbmästare, Suppleant/er på två år.
        
Avgår styrelsemedlem innan valperiod gått ut görs fyllnadsval vid medlemsmöte eller årsmöte.
        
Ledamöter i valberedningen (2 st.) väljs på två år. Nyval av en ledamot skall ske varje år.

         Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst 2 ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst 1/3
         av dess ledamöter eller suppleanter är närvaran­de. Vid jämt antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 12. Firmateckning.
  
      Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 13. Stadgeändring
         Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av en var medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor
         före årsmötet eller allmänt medlemsmöte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte eller allmänt medlemsmöte. För
         stadgeändring krävs ¾ majoritet vid stadgeenligt utlyst årsmöte eller medlemsmöte.

§ 14. Upplösning av klubben.
         Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid 
         tre på varandra följande årsmöten eller all­männa medlemsmöten och med minst ¾ av de närvarandes röster. Vid upplösning av 
         klubben skall eventuella tillgångar tillfalla MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet).